Меню

Викладання предмета основи здоров

Про стан викладання основ здоров’я в початкових класах

Мистецтво виховання — це не що інше, як знання засобів для утворення більш сильних і міцних тіл, більш освічених розумів і більш доброчесних душ».

« Турбота про здоров’я — це найважливіша праця виховате­ля. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх­нє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили».
В. О. Сухомлинський

Про стан викладання основ здоров’я в початкових класах

Мистецтво виховання — це не що інше, як знання засобів для утворення більш сильних і міцних тіл, більш освічених розумів і більш доброчесних д уш».

« Турбота про здоров’я — це найважливіша праця виховате ­ ля. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх ­ нє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили».
В. О. Сухомлинський

«Основи здоров я в початковій школі»

Основними завданнями «Основ здоров я» в початковій школі є:

 • Формування в учнів активної мотивації щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я.
 • Формування уявлень і понять про фізичний розвиток людини, взаємозв ‘ язки людського організму з природним і соціальним оточенням
 • Формування уявлень і понять про духовну і психічну складову здоров’я та їх вияви через загальнолюдські цінності (співчуття, милосердя, взаємодопомога)
 • Оволодіння уміннями і навичками морально-етичної поведінки
 • Засвоєння учнями знань, вмінь і навичок особистої гігієни
 • Профілактика захворювань і травматизму в класі. вдома, на вулиці та в інших місцях
 • Запобігання порушенню постави, плоскостопості та розладів органів чуття
 • Формування знань, вмінь та навичок безпеки життєдіяльності в школі, вдома, на вулиці, в транспорті та в громадських місцях
 • Ознайомлення із впливом рухової активності, загартування організму, раціонального харчування та режиму дня на здоров’я та розвиток дитини.

В сі в чител і початкових класів добре обізнані із сучасними вимогами до проведення уроків, знають програму, ознайомлені з методичними посібниками. Всі вчителі мають календарно-тематичне планування предмета

Основні завдання, які ставлять перед собою вчителі:

– формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини із природним, техногенним і соціальним оточенням;

– розвиток в учнів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, удосконалення фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників;

– виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя

– розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власного вчинків.

Вчителі беруть участь у проведенні за хо дів, що пов’язані із здоров’ям дітей: це проведення обов’язкових фізкультхвилинок, проведення тижня основ здоров’я, проведення днів здоров’я, організація тематичних виставок малюнків, екскурсії в природу та ін.

Вчителі початкових класів охайно ведуть записи про проведені уроки з основ здоров’я на відповідних сторінках класних журналів відповідно до календарно-тематичного планування, ведуть облік навчальних досягнень учнів з предмета .

Предмет «Основи здоров’я» в початковій школі викладають вчителі початкових класів:

Андрієвська Тетяна Сергіївна 1-б клас

Кононова Наталя Костянтинівна 1-а клас

Бровченко Наталя Миколаївна 2-а клас

Завеля Тетяна Володимирівна 2-б клас

Сушицька Ольга Володимирівна 3-а клас

Гінкул Світлана Володимирівна 3-б клас

Феденко Світлана Василівна 4-а клас

Тихоплав Віолетта Петрівна 4-б клас

Викладання предмета «Основи здоров’я» ведеться відповідно до діючих програм: «Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою » . 2016 р.

Читайте также:  Дистиллированная вода для кожи полезна или нет

Під час вивчення системи роботи вчителів встановлено, що вони добре обізнані із сучасними вимогами до проведення уроків, знають програму, ознайомлені з методичними посібниками. Всі вчителі мають календарно-тематичне планування предмета.

Основні завдання, які ставлять перед собою вчителі:

формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини із природним, техногенним і соціальним оточенням;

– розвиток в учнів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, удоскон алення фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників;

– виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;

– розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власного вчинків.

Зміст своєї роботи вчителі предмета «Основи здоров’я» спрямовують на підготовку дитини до свідомого осмислення її поведінки в найрізноманітніших ситуаціях та у повсякденному житті.

Учні володіють знаннями про здоров’я та знають як розвивати власне здоров’я, як уникнути захворюваності в різні періоди життя, як уникнути нещасних випадків, як поводити себе вдома, на вулиці, в колективі .

Вчителі беруть участь у проведенні заходів, що пов’язані із здоров’ям дітей: це єдині уроки з техніки безпеки, проведення обов’язкових фізкультхвилинок ,динамічних пауз.

Учителі спрямовують свою роботу на формування у школярів навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я. Значну увагу приділяють формуванню в учнів навичок самонавчання, самоконтролю, самоаналізу, оволодінню ними умінь планування власної діяльності, виховуючи в них самостійність, творчу активність, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті.

Для заохочення учнів до активної роботи на уроці учителі використовують дидактичні ігри: гра – творчість, гра – праця. Розумно підібрані запитання і приклади, оригінальне розв’язання проблем різними способами, творчі завдання поступово і непомітно залучають кожного учня до процесу пізнання, активізують навчально-пізнавальну діяльність, підвищують мотивацію навчання.

На уроках основ здоров’я учителі застосовують сучасні ефективні форми і методи навчання.

У школі проводиться різноманітна позакласна робота з предмету: проходять тижні здоров’я, виставки з основ здоров’я , протягом року діє змінна виставка малюнків, плакатів: «Молодь обирає здоровий спосіб життя!», «Ми — за здоровий спосіб життя!», « Особиста гігієна – запорука здоров’я» єдиний урок « Протипожежна безпека» із залученням пожежників ,медичної служби, єдиний урок « Правила дорожнього руху»

Проводяться тематичні інформаційні години, екскурсії до пожежної частини, День Цивільної оборони, екскурсії на природу.

Вчителі початкових класів основ здоров’я охайно ведуть записи про проведені уроки з основ здоров’я на відповідних сторінках класних журналів відповідно до календарно-тематичного планування, ведуть облік навчальних досягнень учнів з предмета.

На підставі вищезазначеного

1. Вчителям початкових класів:

 1. У процесі викладання основ здоров’я використовувати ширше інтерактивні технології навчання, які вплинуть на традиційний процес навчання, підвищать його ефективність, спрямують на розвиток особистості учня.
 2. Забезпечити ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовуючи її на подолання недоліків та прогалин у знаннях школярів.
 3. Систематично працювати над забезпеченням навчального процесу необхідними таблицями, схемами, ІКТ. .
 4. Мету, завдання й структуру заняття обирати обґрунтовано, відповідно до індивідуальних особливостей учнів.

2. Контроль щодо виконання наказу покласти на директора Тихоплава С.М.

Источник

Методичні рекомендації про викладання основ здоров’я у 2020/2021 навчальному році

Методичні рекомендації про викладання основ здоров’я у 2020/2021 навчальному році

З метою забезпечення додержання конституційних прав та свобод дитини, гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і здоров’я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління Указом Президента України № 195/2020 схвалено Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі (режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/1952020–33789).

Читайте также:  Чем полезен массаж ног рыбками

Національна стратегія ґрунтується на тому, що учні повинні оволодіти знаннями, уміннями, навичками, способами мислення стосовно:

 • створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій;
 • основ захисту здоров’я та життя людини від небезпек, оцінки існуючих ризиків середовища та управління ними на індивідуальному рівні;
 • формування індивідуальних характеристик поведінки та звичок, що забезпечують необхідний рівень життєдіяльності (відповідно до потреб, інтересів тощо), достатній рівень фізичної активності та здорове довголіття;
 • усвідомлення важливості здорового способу життя та гармонійного розвитку, високої працездатності, духовної рівноваги, збереження та поліпшення власного здоров’я (підвищення імунітету, уникнення різних захворювань, підтримання нормальної ваги тіла тощо);
 • моделей безпечної та ненасильницької міжособистісної взаємодії з однолітками та дорослими у різних сферах суспільного життя;
 • знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування, здійснення усвідомленого вибору на користь здорового харчування;
 • усвідомлення цінності життя та здоров’я, власної відповідальності та спроможності зберегти та зміцнити здоров’я, підвищити якість свого життя.

Реалізацію цих завдань у загальній середній освіті забезпечує інтегрований предмет «Основи здоров’я», метою якого є формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності.

У 2020/2021 навчальному році вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті МОН (https://goo.gl/GDh9gC).

Відповідно типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 405 на вивчення предмета передбачена 1 год. на тиждень.

У пояснювальній записці оновленої програми розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета «Основи здоров`я», його внесок у формування ключових компетентностей, визначених Концепцією Нової української школи: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування іноземними мовами; математична компетентність; основні компетентності у природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; соціальна (А) та громадянська (Б) компетентності; обізнаність і самовираження у сфері культури; екологічна грамотність і здорове життя.

У кожній темі програми визначено предметний зміст, що розкриває спільні для всіх навчальних предметів наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.

У пояснювальній записці зазначено, на що орієнтувати учнів кожного класу, а в описі змістових ліній показана дотичність кожної з них до формування ключових компетентностей.

Невід’ємними складовими усіх наскрізних ліній є життєві навички, що відпрацьовуються на уроках предмета «Основи здоров’я». Це навички ефективного спілкування, співчуття, попередження і розв’язання конфліктів, протидії тиску, погрозам, дискримінації, спільної діяльності та співробітництва, самоусвідомлення та самооцінки, самоконтролю, аналізу проблем і прийняття рішень, визначенню життєвих цілей та програм, мотивація успіху та тренування волі тощо.

Компетентнісний підхід передбачає використання на уроках основ здоров’я інтерактивних методів навчання, які забезпечують: активну участь кожного учня; творчу співпрацю між собою і з учителем; навчання на ситуаціях, наближених до реального життя; сприятливий емоційний клімат у класі; формування відчуття класу як єдиної команди тощо.

Читайте также:  Полезно ли носить бюстгальтера

Увага вчителя має бути зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: роботі в групах, обговоренні, мозкових штурмах, розробці концептуальних карт, рольових іграх дискусіях, творчих проєктах, інтерв’ю, аналізі життєвих ситуацій, екскурсіях, моделюванні розв’язання проблеми тощо.

Добираючи додаткові матеріали до уроків, учителям слід звернути особливу увагу на відповідність їх змісту віковим особливостям, навчальним можливостям та реальним потребам учнів. Лише за цих умов реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою «знання» — «уміння» — «ставлення» – «життєві навички» сприятиме формуванню мотивації учнів щодо здорового способу життя.

Постійної уваги учителя заслуговує співпраця з батьками, дорослими членами сім’ї. Слід звернути увагу учнів і батьків на співпрацю при виконанні завдань, спрямованих на моделювання певних життєвих ситуацій. Програмою передбачена участь дорослих у виконанні таких завдань (позначені в чинній програмі*), зокрема, моделювання способів конструктивного розв’язання конфліктів, складання рейтингу телепередач тощо.

В умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 необхідно надавати дітям достовірну інформацію та науково-обґрунтовані факти про коронавірус для того, щоб зменшити страхи та занепокоєність через хворобу, а також підтримувати здатність учнів долати вторинні ефекти розповсюдження вірусу на їхні життя. Практичні поради «Як вчителі можуть говорити з учнями про коронавірус (COVID-19)» наведено на сайті ЮНІСЕФ і сайті НУШ.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО «Смарт освіта» за підтримки Міністерства освіти і науки України розробили дистанційні уроки з біології про коронавірусну інфекцію COVID-19. Методичні рекомендації для вчителів та навчальні матеріали для учнів опубліковано на сайті НУШ. Розроблено чотири версії уроків для учнів 6-8 та 9-10 класів. Їх створено з можливістю проведення через відеозв’язок або без нього – за умов обмеженого доступу до інтернету чи ґаджетів. Кожен урок містить методичні рекомендації для вчителя біології, а також навчальні матеріали для учнів – ілюстрації з поясненнями, інтерактивні вправи, тести, навчальне відео. Інтерактивні завдання учні можуть виконати самостійно або разом із батьками.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я є емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності, дотримання правил поведінки учнів в життєвих ситуаціях, сформованість умінь та навичок.

Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень з теми має відповідати очікуваним результатам навчання учнів, визначеним програмою, та критеріям оцінювання. Завдання для перевірки навчальних досягнень мають спиратися не стільки на базові знання учнів, як на вміння застосовувати їх.

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану. У такому разі вчитель використовує чинну програму, збільшуючи на власний розсуд кількість годин на вивчення окремих тем програми.

Рекомендуємо за рахунок годин варіативної складової запроваджувати факультативи з формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, профілактики неінфекційних захворювань, ВІЛінфекції/СНІДу тощо.

Перелік навчальних програм та навчальної літератури, яка може використовуватись в освітньому процесі, розміщено на офіційних вебсайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти.

Источник